ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Νομαρχία Μαγνησίας:
Αστυνομία:
Τουριστική Αστυνομία:

Ταξί:

Νοσοκομείο Βόλου:


Δήμος Βόλου:
ΟΣΕ Βόλου:
Λιμεναρχείο Βόλου:

 
  24210.75.555
24210.39.061
24210.39.057
24210.39.065
24210.27.777
24210.37.880/3
24210.27.531/5
24210.39.255/9
24210.30.012
24210.21.111
24210.28.555
24210.28.888
24210.38.888